S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila
S.U.P.A.F.L.C. Braila

Actele necesare pentru intocmirea
dosarului de repartitie a locuintelor

a) cerere, depusă la Registratura Primariei Braila;

b) copii ale actelor de identitate (certificate de nastere numai pentru minorii fara C.I.) ale titularului si ale tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu acesta;
c) copie de pe contractul de inchiriere + fila locativa (sau dupa actul de proprietate), de la toate adresele unde petentii sau membrii familiei figureaza cu domicilii stabile in adeverinta eliberata de Serviciul de Evidenta Populatiei;
d) copie certificat de casatorie (hotarare de divort);
e) certificat medical eliberat de medic de specialitate (si certificat de incadrare in grad de handicap) – daca e cazul;
f) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, in cazul persoanelor fizice, eliberat de Dir. Finantelor Publice Locale, pe numele titularului si al tuturor membrilor majori ai familiei acestuia;
g) adeverinta cu venitul net pe ultimele 12 luni, pe numele titularului si al membrilor de familie care lucreaza (ultimul cupon de pensie, sau adeverinta de ajutor social);
h) copie actualizata, conforma cu originalul, de pe contractul individual de munca;
i) declaratie notariala data pe proprie raspundere, sub incidenta Codului Penal, din care si rezulte ca persoana (familia) solicitant, incepand cu 01.01.1990, nu a dobandit si nu a instrainat locuinta sau cote de mostenire, precum si daca au beneficiat sau beneficiaza de drept locativ in imobile proprietate de stat;
j) adeverinta de la Serviciul de Evidenta a Populatiei, pentru toti membrii majori ai familiei, cu domiciliile avute anterior;
k) copii de pe actele de identitate ale parintilor sotiei (sotului) si ale actelor de proprietate (contractelor de inchiriere) ale locuintelor acestora;
l) copia actului de succesiune (In cazul decesului unuia dintre parinti sau socri);
m) acte doveditoare pentru solicitantii care provin din institutii de ocrotire sociala;
n) copie de pe adresa emisa de S.U.P.A.F.L.C. Braila si de pe hotararea de evacuare (daca este cazul);
o) adeverinta de la Asociatia de Proprietari (unde este cazul) privind achitarea obligatiilor, numarul de persoane cu care figureaza la plata intretinerii si nominal care sunt aceste persoane;
p) pentru persoanele care provin din alte localitati, adeverinta din care sa rezulte daca au figurat sau figureaza cu imobile in proprietate, eliberata de Primariile localitatilor respective;
r) repatriatii vor prezenta obligatoriu dovada ca in tara de unde provin, nu au de tinut sau de\in locuinta in proprietate;
s) copia ultimilor acte de studii (pentru A.N.L.);
]) dosar de carton, cu din`;
NOTA: in cazul in care din actele prezentate nu se clarific` situatia locativa si familiala a petentului, se vor solicita si alte acte, particulare fiecarui caz in parte.

Pe durata stării de alertă, accesul în spaţiile închise ale Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor este permis doar cu purtarea măştii de protecţie şi cu asigurarea distanţării fizice!

Măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 14.11.2020.

Sari la conținut