S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila
S.U.P.A.F.L.C. Braila

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de repartiție a locuințelor

 1. a) cerere, depusă la Registratura Primăriei Brăila;
 2. b) copii ale actelor de identitate (certificate de naștere numai pentru minorii fără C.I.) ale titularului și ale tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu acesta;
  c) copie de pe contractul de închiriere + fila locativă (sau după actul de proprietate), de la toate adresele unde petenții sau membrii familiei figurează cu domicilii stabile în adeverința eliberată de Serviciul de Evidenta Populației;
  d) copie certificat de căsătorie (hotărâre de divorț);
  e) certificat medical eliberat de medic de specialitate (și certificat de încadrare în grad de handicap) – dacă e cazul;
  f) certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, în cazul persoanelor fizice, eliberat de Dir. Finanțelor Publice Locale, pe numele titularului și al tuturor membrilor majori ai familiei acestuia;
  g) adeverință cu venitul net pe ultimele 12 luni, pe numele titularului și al membrilor de familie care lucrează (ultimul cupon de pensie, sau adeverință de ajutor social);
  h) copie actualizată, conformă cu originalul, de pe contractul individual de muncă;
  i) declarație notarială dată pe proprie răspundere, sub incidența Codului Penal, din care să rezulte că persoana (familia) solicitantă, începând cu 01.01.1990, nu a dobândit și nu a înstrăinat locuință sau cote de moștenire, precum și dacă au beneficiat sau beneficiază de drept locativ în imobile proprietate de stat;
  j) adeverință de la Serviciul de Evidență a Populației, pentru toți membrii majori ai familiei, cu domiciliile avute anterior;
  k) copii de pe actele de identitate ale părinților soției (soțului) și ale actelor de proprietate (contractelor de închiriere) ale locuințelor acestora;
  l) copia actului de succesiune (în cazul decesului unuia dintre părinți sau socri);
  m) acte doveditoare pentru solicitanții care provin din instituții de ocrotire socială;
  n) copie de pe adresa emisă de S.U.P.A.F.L.C. Brăila și de pe hotărârea de evacuare (dacă este cazul);
  o) adeverință de la Asociația de Proprietari (unde este cazul) privind achitarea obligațiilor, numărul de persoane cu care figurează la plata întreținerii și nominal care sunt aceste persoane;
  p) pentru persoanele care provin din alte localități, adeverință din care să rezulte dacă au figurat sau figurează cu imobile în proprietate, eliberată de Primăriile localităților respective;
  r) repatriații vor prezenta obligatoriu dovada că în țara de unde provin, nu au de deținut locuință în proprietate;
  s) copia ultimilor acte de studii (pentru A.N.L.);
  NOTĂ: în cazul în care din actele prezentate nu se clarifică situația locativă și familială a petentului, se vor solicita și alte acte, particulare fiecărui caz în parte.

 

Sari la conținut